Kontakt - úřední deska

Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla

Adresa:                        Komenského 305, 763 61 Napajedla
Telefon:                        577 944 257, 577 944 077
Fax:                              577 944 257
Mobil ředitelna:           733 739 630
Mobil zástupce:           731 130 284
Mobil sborovna:          724 841 088
Mobil kancelář:            724 841 017
E-mail:                          zusnap@zlinedu.cz

Web:                             http://www.zusrf.cz/index.html

ID datové schránky:    akfybcx

Ředitelka školy: Hanáčková Lenka
Telefon: 577 941 077, 733 739 630
E-mail: lenka.hanackova@zusrf.cz


Zástupkyně ředitele
Pověřenec GDPR:
Strašáková Petra
Telefon: 731 130 284
E-mail: petra.strasakova@zusrf.cz


Kancelář školy: Amanová Jitka
Telefon: 577 944 257, 724 841 017
E-mail: zusnap@zlinedu.cz

Úřední deska


1. Název:
Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla, Komenského 305, Napajedla

2. Důvod a způsob založení:
Rozhodnutím MŠMT č.j. 14691/2001-14 ze dne 30. března 2001 se příspěvková organizace Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla stala s účinností od 1. dubna 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje - IČO 46311131. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělání. Předmět činnosti organizace je vymezen příslušným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších přepisů a prováděcími předpisy.

3. Organizační struktura:
IZO 102 331 090
Organizační schéma školy: http://www.zusrf.cz/www/dokumenty.php?id=0&mn=11

4. Kontaktní spojení:
Adresa: Komenského 305, 763 61 Napajedla
Kancelář školy: budova školy, 1. patro, dveře č. 214
Telefonní čísla: viz výše
Číslo faxu: 577 944 257
Adresa internetové stránky: www.zusrf.cz
Adresa e-podatelny: škola nemá zařízenou elektronickou podatelnu
Elektronická adresa: zusnap@zlinedu.cz, Hanackova.L@seznam.cz

5. Případné platby lze poukázat:
KB pobočka Otrokovice č.ú. 1590520237/0100

6. Identifikační číslo školy:
IČ 46311131

7. Daňové identifikační číslo školy:
Škola není plátce DPH

8. Dokumenty školy:
Rozvrhy školy, školní řád, školní vzdělávací program, organizační řád školy, výroční zprávy a vnitřní směrnice. Dokumenty jsou dostupné na vyžádání v kanceláři školy, 1. patro, dveře č. 214, některé z nich přímo na webových stránkách školy: http://www.zusrf.cz/www/dokumenty.php?id=0&mn=10

9. Žádosti o informace:
U každé žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.
a) ústně prostřednictvím kanceláře školy, který zajistí osobu pro žadatele.
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost škola poskytne ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.
b) e-mailem na adresu zusnap@zlinedu.cz.
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.
c) písemně ne adresu Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla, Komenského 305.
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.

10. Příjem žádostí a dalších podání:
Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání lze prostřednictvím kanceláře školy písemně nebo ústně po předchozí telefonické domluvě.

11. Opravné prostředky:
Proti rozhodnutí ředitele školy se lze v režimu správního řízení odvolat prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu (Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín). Opravné prostředky v písemné podobě lze zaslat na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy.

12. Formuláře -seznam používaných formulářů a místo, kde lze formulář získat:
Přihláška do ZUŠ - elektronická příhláška - dostupná na našich webových stránkách 

Odhlášení žáka - dostupná v kanceláři školy, nebo na našich webových stránkách.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
Ke stažení na adrese: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

14. Předpisy:
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje je ke stažení na adresách:
Dokumenty MŠMT ČR: http://www.msmt.cz/dokumenty
Zlínský kraj: http://www.zkola.cz/zkedu/management/prehledskolskychpredpisu/default.aspx

15. Úhrada za poskytování informací:

16. Licenční smlouvy:
Škola je bez licenčních smluv.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.